Praktijk Aquila

Thuis tarot leren?

Altijd al tarot willen leren? Dat kan nu met onze super leuke thuiscursus tarot

Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Privacybeleid Praktijk Aquila
Bescherming persoonsgegevens
​Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Praktijk Aquila zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Dat doen we al vanaf het begin, echter nu vraagt de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018, dat we dat ook apart voor u beschikbaar stellen.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites / email en de daarop ontsloten dienstverlening van Praktijk Aquila.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
De nieuwste versie is op 19/09/2022 aangepast.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Sonja Backus, onze contactpersoon voor privacyzaken.

Over de gegevensverwerking; onze Privacy verklaring
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten via Versio.
Onze websites maken gebruik van Versio, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Versio. Versio zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Versio beveiligd opgeslagen.

Jouw gegevens bij praktijk Aquila
Wanneer je bent ingeschreven voor bv een nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door contact met ons op te nemen. Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Zakelijke e-mail via Versio
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Wilt u uw e mail adres laten verwijderen bij ons stuur ons dan een mail met daarin uw verzoek en uw e mail adres wordt verwijderd

Betalingsverkeer
SumUP
Aanvullend maken we bij PIN-betalingen gebruik van de diensten van SumUp. Gegevens die wij hiervoor delen zijn bedoeld om de betalingen mogelijk te maken en de gegevens te administreren in onze boekhouding.
Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van onze boekhouder. Wij delen uw naam en rekening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet zonder toestemming voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Links
Op onze websites zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Praktijk Aquila om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. .
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Praktijk Aquila. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Praktijk Aquila, Noordervaartlaan 31, 5916 SR Venlo Nederland
T 06-23454611 | E sonja@praktijkaquila.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Sonja Backus