Algemene voorwaarden

Met betrekking tot de Tarot

Afspraken
Afspraken of inschrijvingen voor cursus / workshop kunnen via mail of telefoon gemaakt worden. Deze worden altijd bevestigd. (Check ook je spam-box)

Persoonsgegevens en privacy
Praktijk Aquila neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Praktijk Aquila behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Aquila zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling
Praktijk Aquila vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 %BTW.

Geheimhouding
Praktijk Aquila is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de cursus /workshop / consult. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Praktijk Aquila verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Informatie die door cursisten gedeeld worden in de cursusgroep of workshop wordt ook niet gedeeld buiten de groep!

Annulering:
Tarot consult
Je kunt je afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor geannuleerd te zijn. Mocht je niet verschenen zijn op je afspraak of te laat annuleren, dan krijg je hier een factuur voor gestuurd. Een afspraak is tijdig te annuleren via mail / sms / voicemail of WhatsApp.
Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor je niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met ons op met vermelding van deze reden.
Wil je een reminder voor de afspraak ontvangen geef dit dan even aan.
Tarot Cursus
* Tot 28 dagen voor de cursus kun je annuleren. Het bedrag van de cursus wordt dan op je rekening teruggestort.
Op dit bedrag wordt een bedrag van € 15,- euro administratiekosten in mindering gebracht.
* Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 
* Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus vindt derhalve geen restitutie plaats. Je mag wel iemand anders in jouw plaats sturen.
* Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op restitutie. 
Workshop / Tarot wandeling
* Binnen één week voor datum van de workshop / tarotwandeling vindt derhalve geen restitutie plaats. 
* Zijn er te weinig aanmeldingen of kan het i.v.m Covid-19 niet doorgaan dan ontvang je je geld retour.
* Tarot wandeling: Mocht het weer het echt niet toelaten om te wandelen (onweer/storm) dan ontvang je het inschrijfgeld retour of indien gewenst wordt gekeken voor een nieuwe datum.

Beschadiging en Diefstal
Praktijk Aquila heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Praktijk Aquila is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Aquila is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Praktijk Aquila meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Aquila.
Praktijk Aquila moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. 

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Praktijk Aquila is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
Als de cliënt niet met de producten volgens gebruiksaanwijzing of met normaal gebruik is omgegaan.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Aquila het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Inspanningen
Praktijk Aquila zal cursussen / workshops / consulten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede deskundigheid uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Praktijk Aquila zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Ter info:
* Niets uit het lesmateriaal e.d. mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Aquila.

Facebookmail